Janautthan SACCOS Advisory Board

Thumb

Shiva Gaudel

Legal Advisor
Thumb

Shyamlal Kharel

Advisor
Thumb

Mekhraj Pun

Advisor
Thumb

Ishowrchandra Pokhrel

Advisor
Thumb

Khim Kumari Rana

Advisor
Thumb

Yam Bahadur Thapa

Advisor